Information och samtal på aktivitetsängen

Då många av våra medlemmar finns i området nu under sommaren, vill vi ta tillfället i akt att bjuda in till information och samtal med den nyvalda styrelsen för SVAS.

Vi träffas den 19 juli respektive den 9 augusti, klockan 17.00 – 19.00 på aktivitetsängen.

Vårt mål är att informera och skapa dialog kring vårt projekt att få vatten/avlopp och bredband till Sönnerbergen.

Välkommen!

Styrelsen för Sönnebergens Vatten- och Avlopps Samfällighet

 http://www.vasonnerbergen.wordpress.com

Annonser

Informationsbrev 2016-06-15

cropped-sonnerbergen_header2.jpg

Äntligen dags…

…att gå från planering till praktisk handling. Som framgår av kallelsen från

Lantmäteriet för några veckor sedan kommer vi på sammanträdet på måndag 20/6 att bilda en samfällighetsförening för vår avlopps- och vattenanläggning. Dryga 2 år har gått sedan uppstarten av detta initiativ, men nu är vi väldigt nära det delmål som innebär att vi kan uppträda som en juridisk motpart till markägare, entreprenörer och kommun för att göra de avtal som är nödvändiga för ett förverkligande av våra planer.

Givetvis har mycket arbete redan gjorts, men en del har fått anstå tills en organisation med ett organisationsnummer finns på plats. Där är vi nu. Vissa saker behöver hända redan på måndag, för att detta arbete inte ska tappa tempo. Det behöver väljas en styrelse. Några av oss i arbetsgruppen är villiga att kandidera till fortsatt arbete i styrelsen (Leif Hanje, Lennart Frank, Henning Ericson och Christer Welander), men flera kandidater behövs. Så fundera kring personer som du tycker skulle passa in i det arbetslag som ska dra arbetet vidare. Det behövs också personer som resurser i de arbetsgrupper vi behöver kring olika specialområden t ex: teknik/entreprenad, ekonomi, bredband, avtal, etc.

Vi anser att en styrelse som tillträder behöver ha handlingsutrymme för att bli effektiv och vi skulle vilja att vårt bildarmöte på måndag skickar med styrelsen flera mandat:

 • Ge styrelsen i uppdrag att uttaxera en första insats per gemensamhetsanläggningsandel om 10.000:-, så snart föreningen har organisationsnummer och bankkonto på plats.
 • Ge styrelsen mandat att genomföra teknikval och utvärdera pumpleverantör, för att kunna detaljera offertunderlag för entreprenörerna.
 • Ge styrelsen mandat att upphandla projektering och projektstöd.
 • Ge styrelsen uppdrag att föreslå en ekonomisk modell för genomförandet av vår gemensamma anläggning. Denna modell innebär troligen en mix av kontantinsats(er) och gemensam upplåning via föreningen.
 • Ge styrelsen mandat att uppta banklån för att säkerställa grävning av huvudledningar från Vikens pumpstation till Mönstervägen.
 • Ge styrelsen mandat att upphandla entreprenad för grävning av huvudledningar från Vikens pumpstation till Mönstervägen.
 • Ge styrelsen mandat att avtala samschaktning med Vikens vattenförening och/eller Häcklehagens vattenförening utmed ledningsdragningen, om det syftar till att göra anläggandet billigare.
 • Ge styrelsen mandat att söka nödvändiga bygglov/tillstånd för uppförande av ett teknikhus.

 

Detta och mycket mer kommer vi att avhandla på måndag. Missa inte att mötet är inne i Kungsbacka (Lindälvsskolans aula vid Kungsmässan) och att det börjar redan 16.00!

Har du frågor kring SVAB projektet? Kontakta arbetsgruppen via email:

info.vasonnerbergen@gmail.com eller ring till

Lennart Frank 0739-01 21 42 eller

Christer Welander 0739-02 05 43

Informationsbrev 2016-03-31

Ett tag sedan sist…

Det har gått ett långt tag sedan vi lämnade någon information kring vårt gemensamma vatten- och avloppsprojekt. Det beror inte på att ingenting händer, men att mycket av det som hänt har legat i händerna på lantmäteriet. De har ju efter sitt första förrättningsmöte inhämtat kommentarer och yrkanden från berörda parter och sammanställer nu detta för att kunna kalla till ett bildarmöte för den nya samfällighetsföreningen.
Några saker har dock klarnat de senaste veckorna och kan vara värda att informera om:

1. Häcklehagens vattenförening hade sitt årsmöte i början av mars. Då beslöts bl a att gå vidare med planerna kring en LTA anläggning för avlopp (samma typ av avlopp som SVAB planerar) och en arbetsgrupp tillsattes för att hantera detta. Arbetsgruppen ska bl a göra ansökan till lantmäteriet med utöknig av syftet för nuvarande Häcklehagens samfällighetsförening till att omfatta också avlopp och bredband. SVAB har kontakt med denna arbetsgrupp för att skapa samordningsfördelar kring våra båda projekt. En viktig fråga är naturligtvis hanteringen av de fastigheter som ursprungligen uttryckt önskemål att vara med i SVAB och som numera hamnar utanför föreslagen gränsdragning av SVAB, men som ligger nära befintliga fastigheter inom Häcklehagens vattenförening. De fastigheterna har i SVAB:s förslag till avgränsning av föreningen förutsatts kunna få plats inom Häcklehagens anläggning.

2. Även Vikens vattenförening har konkreta planer på att skapa en LTA-avloppsanläggning. Denna kommer att drivas i form av en ekonomisk förening och kommer inte att skapa en gemensamhetsanläggning via lantmäteriet. Detta gör att föreningen ensidigt kan bestämma vilka fastigheter som får rätt att ingå i anläggningen och hanterar avtal gentemot markägare etc på egen hand. Detta kan göra att fastigheter som ligger nära Vikens område ändå inte kommer med i avloppsplanerna för Vikens vattenförening, trots att SVAB antagit detta i sin avgränsning. Detta hoppas vi kunna lösa ut, så att ingen som önskar få sin avloppssituation förbättrad ska stå utan en möjlighet att koppla sig till antingen Häcklehagen eller SVAB.

SVAB har samtal också med Vikens förening för att om samordna
entreprenadarbeten för de ledningssträckor som blir gemensamma runt
Vikens pumpstation. (Se också kommentarer kring Frågor och Svar nedan.)

3. Lantmäteriet har nu i stort alla de fakta som behövs för att berörda
markägare, fastighetsägare och myndigheter som berörs av SVAB:s nya
gemensamhetsanläggning skall kunna kallas till nytt förrättningsmöte.
Denna kallelse kommer att skickas ut i början av april och mötet är planerat att ske första delen av maj.

Mötet kommer att ha 2 delar:
Första delen är uppföljning av första mötet och innebär en presentation av
lantmäteriets slutsatser och beslut utgående från alla de förslag som
inkommit. Till denna delen kallas alla berörda parter.
Andra delen innebär bildande av en ny samfällighetesförening för SVAB och berör bara de fastighetsägare som kommer att ingå i denna förening.

4. Markägare kommer de närmaste veckorna att kontaktas av SVAB (och
ibland i samspel med Häcklehagens och/eller Vikens vattenförening) för att beskriva hur ledningsdragningen är tänkt för både huvudledningar och på området inom Sönnerbergen.
5. Länsstyrelsen har alldeles i dagarna givet SVAB klartecken att gå vidare
med projektet, med hänsyn tagen till eventuell påverkan på
naturvårdsvärden i vårt område.

Frågor och Svar:
A. Vi som initialt stöttade SVAB, men inte längre ”får” vara med – När får vi tillbaka våra pengar!?

Vi förstår frustrationen för er som initialt har betalat och sedan känts er ”uteslutna”. Anledningen är att under arbets gång har en avloppsambition blivit till tre olika – Viken, Häcklehagen och SVAB!
Kul i sig, men det har orsakat lite gränsdragningsfrågor.

Av de 2.500:- som kommit in från fastigheter utanför nuvarande SVAB område har vi resonerat så här:

Initiala 500:- behåller SVAB för det arbete som har lagts ner kring kommunkontakter, möten, informationer etc. Detta är ett arbete som vi tror att alla har haft nytta av antingen fastigheten kommer att ingå i SVAB eller någon av de övriga föreningarna.

Övriga 2.000:- , vilka var tänkta som ”försäkringsbuffert” kring lantmäteriutrednigen, kommer vi att betala tillbaka till alla som inte ingår i slutliga SVAB. Problemet är som sagt att för vissa fastigheter kan det vara svårt att säga detta med exakthet redan idag! Kanske kommer SVAB ”ta med” några ytterligare fastigheter för att balansen mellan våra föreningars ansvarsområden skall kännas rätt.

Hur som helst med detta. Om någon känner att återbetalningen måste ske nu, så är det bara att skicka ett meddelande till SVAB med bankuppgifter dit betalningen kan ske, så löser vi detta. (För fastigheter som idag tillhör Vikens vattenförening eller är befintliga medlemmar i Häcklehagen borde detta vara huvudspåret)

B. Hur blir det med befintlig vattenförening i Sönnerbergen?

Exakt hur lantmäteriets beslut blir kring nuvarande vattenförening är i dagsläget inte känt. Däremot vet vi hur de nuvarande 127 medlemmarna (94 aktiva förbrukare och 33 st passiva) fördelar sig: 100 medlemmar har anmält intresse för SVAB (76 aktiva och 24 passiva) 27 medlemmar kvarstår för närvarande i befintlig vattenförening (18 aktiva och 9 passiva)

C. Hur ser det ut med bredbandsplanerna?

Vi kommer givetvis att se till att det kommer med en ledningsdragning som möjliggör bredbandsinstallation i samband med avloppsarbetet, men detaljerna och kostnaderna kring detta projekt finns inte framme idag. Som arbetsgruppen tänker kommer det att ligga i en separat förening utanför vatten och avloppsanläggningen.

 

Detta var allt för denna gång. Hoppas att det givit något ljus över vad som pågått och pågår.
Arbetsgruppens känsla är att det trots lång startsträcka nu äntligen börjar våras även för projektet!
Med önskan om en god första helg i april!

Arbetsgruppen för SVAB
Har du frågor kring SVAB projektet? Kontakta arbetsgruppen via email: info.vasonnerbergen@gmail.com

eller ring till

Lennart Frank 0739-01 21 42 eller
Christer Welander 0739-02 05 43

Informationsbrev från SVAB, december 2015

sonnerbergen_headerSnart nytt år…

När detta skrivs närmar sig 2015 sitt slut. Julen har just passerat och förutom sedvanliga julklappar levererade Lantmäteriet en julklapp i form av ett yttrande över bildandet av en ny gemensamhetsanläggning för avlopp och vatten i Sönnerbergen.

Innehållet i detta yttrande skiljer sig från tidigare i det att området för den nya gemensamhetsanläggningen har reducerats jämfört med den presentation som arbetsgruppen gjorde vid Lantmäteriets möte i Kapareskolan 1/10. Anledningen till denna ändring är att vårt mer än ett år långa arbete har fört med sig att flera vattenföreningar är i startgroparna att skapa gemensamhetsanläggningar för anslutning till kommunalt avlopp, som utökning av de respektive anläggningar de redan har för anslutning till kommunalt vatten.

Detta har övertygat arbetsgruppen om att den bästa vägen framåt är att låta de fastigheter som tillhör dessa befintliga vattenföreningar vara med i deras utökningar till flera gemensamhetsanläggningar. Dessutom borde de fastigheter som ligger i dessa föreningars utbredningsområde i första hand söka avlopps- och vattenanslutning via dessa föreningar. Arbetsgruppen för SVAB har därför yrkat till Lantmäteriet att endast fastigheter tillhörande ett båtnadsområde i stort sammanfallande med Sönnerbergens vägförening ska gälla för SVAB. Detta innebär att vissa fastigheter på Mönstervägen och Lertäppevägen inte skall ingå i arbetsgruppens yrkande kring båtnadsområde, vilket felaktigt angivits i Lantmäteriets utskick (fastigheterna är rödmarkerade på bifogad lista)

Arbetsgruppen beklagar om vår hantering av projektet gett förhoppningar om anslutning till VA för vissa fastigheter, som vi inte längre verkar för att uppfylla. Vår övertygelse är dock att det skall gå att hitta lösningar även för fastigheter som faller utanför det nya båtnadsområdet, men som önskar ny lösning på sitt avlopp, via någon av de redan befintliga vattenföreningarna. För de fastigheter som Lantmäteriet beslutar att de inte skall vara med i det nybildade SVAB kommer inbetalda pengar till SVAB att återbetalas, reducerat med det belopp som Lantmäteriet beräknar för nedlagt arbete.

Bredbandet…

I dagsläget är arbetet med bredbandsanslutningen en smula oklart. Anledningen är dels att vi inte tycker det är klarlagt att bredbandets föreningsbildning skall hanteras på samma sätt som för avlopp och vatten. Dels finns det en bidragsansökningsproblematik som inte finns för övriga tjänster. Vi ber att få återkomma så snart detaljerna klarnar kring denna fråga. Dock kvarstår att nedläggning av kanalisation för fiber kommer att göras inom projektet.

Det har nu gått mer än ett år sedan det första mötet hölls för att starta igång vår nya gemensamhetsanläggning (och längre tid ändå sedan de första ideerna startades upp!). Det kan tyckas som en lång tid och att inte så mycket hänt, men det känns påtagligt nu för oss i arbetsgruppen att planerna börjar ta form och att tempot stiger i olika aktiviteter. Spännande!

På gång…

Ett axplock kring vad som är på gång:

 • Merparten av Lantmäteriets analys och värdering är gjord, men ett ytterligare ”stormöte” behövs troligen (inget datum ännu satt för detta möte!). Mötet syftar till att bekräfta den nya gemensamhetsanläggningen och bestämma samfällighetsföreningen kring denna.
 • Dispensansökning för ledningsdragning är inlämnad till Länsstyrelsen och det verkar som om de är på gång att starta handläggningen.
 • Ytterligare kontakter med samfällighetsföreningar med liknande planer/genomförda projekt som vårt är tagna och det ser positivt ut vad gäller våra antaganden om kostnader och principer.
 • Avstämning med schaktningsentreprenör om värdering av kalkylprinciper/priser är gjord och även denna gav positiva svar gentemot våra nuvarande kalkyler.

Som ni säkert anar är det principen för vilka fastigheter som skall ingå i vårt projekt den viktigaste punkten att fastställa just nu.

Frågor och svar…

Nedan några frågor som ställts till vår mail-låda (info.vasonnerbergen@gmail.com) :

 • Fråga: Är det nu för sent att anmäla sig om man ligger inom båtnadsområdet? Svar: Nej, det är fortfarande OK att anmäla sitt intresse direkt till Lantmäteriet och yrka på deltagande.
 • Fråga: Är det förhöjd kostnad om man anmäler sig efter årsskiftet? Svar: Så länge Lantmäteriets beredning pågår och bildningen av gemensamhetsanläggningen inte är avslutad, så är det ingen förhöjd kostnad. Därefter bestämmer samfällighetsföreningen anslutningskostnaden för tillkommande fastigheter. Kostnader kring extra lantmäteriarbete och schaktning/ledningsanslutning betalas alltid av tillkommande fastigheter!
 • Fråga: Min fastighet ingår inte i det nya båtnadsområdet – Varför har jag inte fått tillbaka min avgift? Svar: Detta nya område är ännu bara ett förslag. Efter den 17/1 har Lantmäteriet fått in de synpunkter som behövs för att slå fast båtnadsområdet. Först då vet vi upparbetade kostnader per fastighet och eventuellt återbetalningsbelopp.

Har du frågor kring projektet så kontakta oss via email info.vasonnerbergen@gmail.com eller ring till Lennart Frank 0739-01 21 42 eller Christer Welander 0739-02 05 43

Bilagor: 1. Utbredningskarta – föreslaget Båtnadsområde

Informationsbrev från SVAB – 2015-09-09

cropped-sonnerbergen_header2.jpg

Augusti till ända…men mycket har hänt…

Under sommaren har mycket hänt vad gäller planerna kring vatten, avlopp och bredband i Sönnerbergen. Vi har regelbundet informerat om arbetsgruppens tankar i olika möten och sammanhang, Sönnerbergens Vattensamfällighet har haft årsmöte och uttalat sig positivt för fortsatt utredande och vi har fått in ett stort antal intentionsavtal och inbetalningar. Detta sammantaget gör att vi nu har ett relativt gott grepp om intresset kring de 3 olika nyttigheterna och också en tillräcklig ekonomisk bas för att låta lantmäteriet utreda detaljerna kring dessa tänkta anläggningar.

Just idag (9/9) har vi fått in 150 intentionsavtal och 163 inbetalningar. Eftersom vissa är betalare utan avtal och andra avtalslämnare utan att ha betalt är det totalt 178 fastigheter som uttryckt önskemål att vara med i de nya gemensamhetsanläggningarna. (se fördelningsstatistiken nedan) Mycket glädjande siffror! Dessutom har vi 26 fastigheter som tidigare sagt sig vara intresserade, men ännu inte i denna senaste omgången tydliggjort om det är intressant med ny vatten-, avlopps- eller bredbandsanslutning via inlämnande av intentionsavtal eller gjord betalning. Så det finns fortfarande en potential för att flera fastigheter kommer med! Nu siktar vi mot 200!

Lantmäteriet – Informationsmöte 1/10

Detta positiva intresse innebär att vi givit klartecken till lantmäteriet att undersöka hur planerna för dessa nya gemensamhetsanläggningar skall formas enligt regelverket. Därför kommer du att få (eller kanske redan har fått!) en kallelse till informationsmöte kring dessa gemensamhetsanläggningar den 1/10 kl 18.00 i Kapareskolans aula (mera info från Lantmäteriet). Lantmäteriet beskriver under denna kväll villkoren för bildandet av gemensamhetsanläggningarna och vi från arbetsgruppen presenterar mera detaljer kring hur planerna på genomförande ser ut kring respektive nyttighet. Lantmäteriets uppdrag innefattar också att beskriva hur förvaltningen av dessa gemensamhetsanläggningar skall hanteras i en framtida samfällighetsförening, som nybildas eller ombildas från en befintlig.

Om det finns frågor är ni alltid välkomna att skriva till vår mailadress: info.vasonnerbergen@gmail.com

Titta också på vår hemsida efter både historik och nyheter! http://www.vasonnerbergen.wordpress.com

Hälsningar Arbetsgruppen

Svar på några synpunkter kring VA-projektet i Sönnerbergen

Svar på några synpunkter kring VA-projektet i Sönnerbergen

För stor brådska!

Arbetet med att i Sönnerbergens Vattenföreningens regi skapa ett VA-system går för långsamt. VA-arbetsgruppen har strävat efter att tidigt komma ut med information. Vi har önskat meddela alla fastighetsägare att vi själva (och inte kommunen) ska skapa ett VA-system, detta för att förhindra att fastighetsägare skapar egna – och ofta dyra – individuella avloppslösningar i onödan.

Det kommer att ta 5-7 år att skapa ett VA-system!

Detta är tidsrymder som vi i arbetsgruppen inte känner igen. Borde vara möjligt inom 2-3 år om vi nu får tillräckligt med intresseunderlag.

Varför en särskild VA-arbetsgrupp?

Årsstämman 2014 i Sönnerbergens Vattensamfällighetsföreningen deklarerade entydigt (se årsmötesprotokoll), att föreningen ”frånsäger sig allt ansvar för projektet” och att inga av föreningens resurser får användas för VA-utredning, förutom de 15.000:- som årsstämman beslöt att avsätta till utredningsarbetet.

Därför bildades en särskild VA-arbetsgrupp, vilken till dags datum inte fått del av dessa beslutade 15.000:-.

Varför måste alla ansluta sig nu?

Det intentionsavtal, som VA-arbetsgruppen begärt in, skall ses som en avsiktförklaring och intresseanmälan och inte juridiskt bindande. Samtidigt måste ett tillräckligt antal fastigheter ansluta för att projektet ska bli ekonomiskt realistiskt för deltagarna. Utan att nå detta kritiskt antal fastigheter blir det ingen avloppsanläggning att ansluta sig till över huvud taget, varken nu eller senare!

En entreprenör styr projektet!

VA-arbetsgruppen har inte valt – och kommer inte att bestämma – vilken/vilka entreprenör(er) som kommer att väljas, varken för schaktning eller leverans av pumpsystem. Det kommer att bestämmas av föreningsstämman i den samfällighetsförening, som med Lantmäteriets försorg, kommer att hantera den framtida VA-gemensamhetsanläggningen.

Varför LTA teknik?

Vi har valt LTA-tekniken (Lågtrycksavlopp), som är en etablerad teknik för områden såsom vårt. Kommunens representanter som gästade Sönnerbergens Vattensamfällighets årsstämmor 2013 och 2014 stödjer detta teknikval för områden som vårt. (Kommunen anlägger i egen regi enbart självfallssystem, vilket skulle bli mycket kostsamt för vårt område).

Vi har gjort en preliminär utvärdering av teknikleverantörer baserat på teknik och pris. Vi har inte givit några löften till eller skrivit något avtal med någon leverantör. Vi har samarbetat med Svensk Kommunalteknik (SKT), eftersom endast de har erbjudit mjuka tjänster, främst kring att beräkna den totala projektkostnaden (varav SKTs leverans möjligen kan bli ca 6 miljoner av (20 milj infrastruktur + ca 6 miljoner för ca 200 individuella tomtpumpinstallationer = ) 26 miljoner.

Bildandet av en ny samfällighetsförening är dyrbart!

Under alla omständigheter behöver en ny lantmäteriförrättning göras, avseende berörda markägare för ledningsdragning, vilka fastigheter som skall utgöra båtnadsområdet, tillstånd från länsstyrelse och vägverk, etc.

Lantmäteriets kostnader är timkostnader, oavsett vem som är uppdragsgivare. Den kommande samfälligheten kommer med stor sannolikhet omfatta mer än dubbelt så många fastigheter än de som idag ingår i Sönnerbergens Vattensamfällighetsförening.

Varför betala till insatspengarna till ett privatkonto?

Vi är inte nöjda med denna lösning, men kontot skyddas genom att två personer i förening måste auktorisera användning av kontots medel. Vilka som får disponera medel på kontot framöver kommer att bestämmas av en föreningsstämma.

Skatteverket har uppmanat oss att inte genast skapa en ekonomisk förening (vilken ger skattekonsekvenser) enbart för att få ett organisationsnummer, som ger möjlighet att skaffa ett bankgiro/plusgiro-konto.

Dagens projektorganisation är inte redovisningspliktig enligt någon myndighetsförordning, men behöver en summa säkrad för att säkerställa betalning för arbetet utfört av Lantmäteriet.

Sönnerbergens Vattensamfällighet bör ta över projektet!

Det kan mycket väl bli så, men vi tycker inte det i dagsläget. Det har inte funnits en god samarbetsstämning och som tidigare nämnts finns det mycket fler fastigheter än de i vattenföreningen befintliga, som kommer att ingå i en kommande samfällighet.

Ingen av de tre existerande vattenföreningar täcker hela båtnadsområdet.

Sönnerbergens Vattensamhällighetsförenings stadgar kräver fokus på enbart säkring av vattenförsörjning. Dess senaste årsstämma (2014) frånsäger sig allt ansvar för projektet.

Man bör få ansluta sig när man vill!

Det krävs ett minimiantal anslutna fastigheter från början för att projektet ska bli kostnadsmässigt acceptabelt för var och en av de medverkande fastigheterna. Ett tidigt medlemsskap garanterar att ledningarna dras fram till den egna tomtgränsen. Exakt ledningsdragning kommer en kommande föreningsstämma och Lantmäteriet att besluta.